Is amhlaidh is fearr a n-éireoidh le páistí sa saol má tá féinmhuinín acu astu féin.

Bainfidh siad níos mó sult as an gcaidreamh a bheidh acu le daoine eile agus rachaidh siad chun cinn níos fearr i bpé bealach maireachtála a roghnóidh siad.

Cuideoidh féinmhuinín leo cairdeas nua a thógáil, cora casta an tsaoil an bhainistiú, agus dúshláin an tsaoil a shárú.

Bíonn gaol idir féinmhuinín agus an dóigh a mbímid ag bainistiú iompar ár bpáistí.

Is féidir le tuismitheoirí an féinmhuinín seo a chothú agus a láidriú:

  • Ag fáil amach: Cruthaigh deiseanna do do pháistí taithí nua agus taithí difriúil a bheith acu.
  • Grá: Inis do do pháiste go bhfuil grá agat dóibh go rialta. Déan mionghaire, tabhair póg agus croí isteach.
  • Moladh: Mol an óige agus tiocfaidh sí. Déan cinnte go dtugtar cúig oiread níos mó moladh ná cáineadh.
  • Ná déan comparáid: Is duine ann féin é gach páiste. Ná déan comparáid idir páiste amháin agus páistí eile. Má dhéantar a leithéid, fásfaidh an páiste aníos ag déanamh comparáid neamhfheabhrach idir iad féin agus páistí eile.
  • Meancóga: Bíodh cead ag do pháistí meancóga a dhéanamh. Tabhair saoire dóibh smaoineamh dóibh féin agus freagracht a ghlacadh ar a ndéanann siad.

Ar ndóigh, is féidir le páistí bheith callánach, míshlachtmhar agus easumhal in amanna.

Tagann pointe nuair nach féidir leis an tuismitheoir glacadh le níos mó den míbhéasaíocht.

Cad é a ba chóir a dhéanamh mar sin?

Bí airdeallach ar cad é a spreagann drochiompar.

  • Aird: Tarraig an aird s’acu ón rud nár mhaith leat go ndéanfaidh siad
  • Am amach: Má tá an páiste mór go leor le go mbeadh tuiscint acu ar an difir idir maith agus dalba ba chóir córas am amach a chur i bhfeidhm. Cuir an páiste ina seomra ar feadh sceithimh le machnamh a dheanamh ar an scéal. Moltar noiméad am amach ina dhiaidh gach bliain d’aois an pháiste.
  • Pribhléidí a bhaint: Nuair nach n-oibríonn am amach is féidir pribhléidí a bhaint cosúil le cead féachaint ar an chlár teilifíse is ansa leo, bréagáin a chur san áiléir ar feadh tréimhse nó airgead póca a chealadh.
  • Sampla maith: Tá freagracht ort sampla maith a léiriú do do pháiste. Ná bíodh drochiompar ná droch dhearcadh ag an tuismitheoir. Bíodh dearcadh dearfach ar an saol in áit dearcadh diúltach.
  • Comhrá: Déan comhrá leis an bpáiste faoina mhothúcháin le deis a thabhairt dó é féin agus a iompar a mhíniú.

Má láimhsítear droch iompar i mbealach a léiríonn meas ar an pháiste, is amhlaidh is mó a láidrófar a fhéinmhuinín.

 

Cuimhnímis:

Is amhlaidh is fearr a éireoidh le páistí sa saol má tá féinmhuinín acu astu féin.